Confidentialité

ALGEMENE VOORWAARDEN EquiElite BV

KvK te Arnhem (NL): 82181888
Artikel 1: Algemeen
Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden.
Afwijkingen dienen vooraf uitdrukkelijk met EquiElite overeengekomen te worden. Onder “andere partner” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon die met EquiElite een overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten.

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractpartijen en / of derden
EquiElite aanvaardt alleen toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractspartijen en / of derden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Eventuele toepasselijkheid van voornoemde algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van EquiElite echter onverlet, tenzij deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden vancontra ctspartijen en / of derden. Algemene voorwaarden en eventueel overeengekomen wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop worden door EquiElite uitsluitend onder de hiervoor genoemde voorwaarden aanvaard en gelden alleen voor de transactie waarop deze acceptatie betrekking heeft. Opeenvolgende transacties worden onder deze voorwaarden niet meer automatisch in behandeling genomen.

Artikel 3: Aanbieding en overeenkomst
Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Met uitzondering van het hierna bepaalde komt een overeenkomst pas tot stand nadat EquiElite een bestelling schriftelijk heeft bevestigd of aanvaard. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Eventuele aanvullende afspraken en / of toezeggingen (bijvoorbeeld met betrekking tot kwaliteiten van zaken) (achteraf) gedaan door EquiElite, haar personeel of namens EquiElite door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden haar slechts indien deze worden door haar schriftelijk bevestigd. EquiElite is gerechtigd om op het moment van of na het sluiten van de overeenkomst of alvorens (verder) te presteren zekerheid te verlangen van de wederpartij dat zowel betalingsverplichtingen als andere verplichtingen zullen worden nagekomen. EquiElite behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen te weigeren of onder rembours te leveren.

Artikel 4: Prijzen 
Prijzen van EquiElite zijn vrijblijvend. Ze worden vermeld inclusief BTW. Eventuele overeenkomsten komen steeds tot stand op basis van de prijzen, geldig op het moment van totstandkoming. 

Artikel 5: Wijziging van de bestelling
Mond-tot-mondreclame door of namens de wederpartij aangebrachte wijzigingen van de oorspronkelijke bestelling, van welke aard dan ook

Artikel 6: Annulering
Indien de wederpartij de overeenkomst annuleert, en / of weigert zaken af te nemen om redenen die buiten de verantwoordelijkheid van EquiElite liggen, is hij verplicht de reeds door EquiElite gekochte materialen af te nemen, al dan niet worden verwerkt of opgenomen tegen kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel behoudt EquiElite zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige vrijwaring te vorderen.

Artikel 7: Levering en leveringstijd
Als moment van levering geldt het moment waarop de goederen de magazijnen van EquiElite Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering na vooruitbetaling. Standaard zijn de goederen verzekerd op basis van de vervoerscondities AVC of CMR. Indien er andere leveringscondities schriftelijk tussen EquiElite en de wederpartij zijn overeengekomen zijn deze ander condities van toepassing. Opgave van de leveringstermijn geschied altijd bij benadering. EquiElite heeft de verplicht zich aan de levertijd te houden, maar is voor overschrijding daarvan slechts aansprakelijk nadat haar een redelijke termijn voor nakoming is geboden en na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling. Indien zich een situatie voordoet als in het vorige lid omschreven, is de aansprakelijkheid van EquiElite beperkt tot het bedrag waarvoor zij ter zake verzekerd is. Indien EquiElite niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal zij de wederpartij hiervan onverwijld op de hoogte stellen onder opgave van de verwachte termijn waarmee de opgegeven levertijd zal worden overschreden. 

Artikel 8: In ontvangst nemen / retourneren van goederen
Indien de koper de door hem gekochte goederen weigert af te nemen of hij goederen aan EquiElite retourneert zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EquiElite, is EquiElite gerechtigd de geweigerde of geretourneerde goederen voor risico en rekening van de koper in opslag te brengen. en deze ter beschikking van de koper te houden, zonder dat hieraan enige erkenning van de juistheid van eventuele reclames kan worden ontleend. Ten aanzien van de werkelijk gemaakte kosten voor of in verband met de retourzendingen en de daaruit voortvloeiende maatregelen zoals genomen door EquiElite, is de gespecificeerde verklaring van EquiElite bindend voor de koper. Retourzendingen reizen voor rekening van de koper, met uitzondering van die gevallen, wanneer deze plaatsvinden als gevolg van een fout van EquiElite Retourzendingen worden altijd ververvoert op gelijke condities als de levering.

Artikel 9: Toepassing en resultaten 
EquiElite garandeert dat de samenstelling van het geleverde is zoals overeengekomen en van goede kwaliteit, maar garandeert niet dat het geleverde in alle gevallen hetzelfde resultaat zal opleveren. Testgegevens zijn verkregen onder specifieke omstandigheden, zodat het resultaat kan variëren naargelang de omstandigheden. De afbeeldingen, tekeningen, testresultaten en / of monsters, afmetingen, gewichten, draagvermogen, chemische bestendigheid en andere technische specificaties zijn bedoeld als indicatie en geven een algemene indruk van het product. De gegevens blijven eigendom van EquiElite en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden bekendgemaakt of anderszins gebruikt. De wederpartij dient bij het aanbrengen of bewerken van de door EquiElite geleverde zaken de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zorgvuldige verwerking, zorgvuldige opslag van goederen en ervoor te zorgen dat de externe omstandigheden (zoals schone omgeving, schoon drinkwater, samenstelling voeding etc.) goed zijn, bij gebreke waarvan EquiElite in geen geval aansprakelijk voor afwijkende resultaten.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 
Geleverde zaken blijven eigendom van EquiElite tot het moment van volledige betaling van het door de wederpartij aan EquiElite verschuldigde ter zake van deze zaken. In geval van niet-betaling van een verschuldigd bedrag, surséance van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder controle, overlijden of liquidatie van goederen van de wederpartij, is EquiElite gerechtigd tot opzegging, zonder ingebrekestelling. en zonder rechterlijke tussenkomst, de bestelling of dat deel daarvan dat nog geleverd moet worden, en al hetgeen eventueel geleverd is, maar niet of niet geheel betaald is terug te vorderen, verrekening met hetgeen eventueel reeds betaald is , onverminderd haar rechten om vergoeding te vorderen voor eventuele schade. In die gevallen is iedere vordering die EquiElite heeft op de afschrijving van de wederpartij met onmiddellijke ingang opeisbaar. De kosten voor het terughalen of terughalen van de goederen komen voor rekening van de wederpartij. De goederen mogen door een andere partij worden doorverkocht of gebruikt in het kader van zijn gebruikelijke handelspraktijk, maar mogen niet als zekerheid worden gesteld en mogen evenmin dienen als zekerheid voor een aanspraak van een derde.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Behoudens aansprakelijkheid op grond van de wet en algemeen geldende redelijkheids- en rechtvaardigheidsregels, is EquiElite niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, daaronder begrepen gevolgschade aan roerende en onroerende zaken, of aan personen, beiden met de wederpartij en met derden. De te leveren goederen voldoen aan de wettelijke eisen. EquiElite is niet aansprakelijk voor schade en gebreken die ontstaan als gevolg van ondeskundige, onjuiste toepassing van geleverde zaken. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade (bedrijfsstagnatie, havengeld, gederfde inkomsten en dergelijke). De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. EquiElite erkent haar mogelijke aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6: 185 BW. EquiElite is niet gehouden tot enige schadevergoeding in de uitzonderlijke gevallen, zoals bedoeld in artikel 6: 185, of indien de wederpartij of een derde, voor de handelingen waarvan EquiElite niet is en de wederpartij wel aansprakelijk kan zijn, redelijkerwijs aansprakelijk kan worden gesteld. de schuld krijgen van het defect. Onverminderd de overige uitzonderlijke gevallen van artikel BW e.v. is EquiElite niet aansprakelijk op grond van productaansprakelijkheid: indien aannemelijk kan worden gemaakt dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het moment dat de zaak in omloop werd gebracht of dat het gebrek later is opgetreden; indien op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het moment dat het product door EquiElite in het verkeer is gebracht, het bestaan van het gebrek niet kan worden achterhaald; als het defect in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften. Indien de wederpartij op grond van artikel 6: 185 aansprakelijk wordt gesteld of zelf schade heeft geleden, is hij verplicht EquiElite hiervan binnen drie werkdagen op de hoogte te stellen. Verdere afwikkeling van een dergelijke aansprakelijkheidsclaim zal in goed overleg moeten worden afgehandeld, waarbij geen aanvaarding van aansprakelijkheid of vrijwaring door de wederpartij zal plaatsvinden nadat hierover overeenstemming is bereikt tussen EquiElite, de wederpartij en de verzekeraar. De aansprakelijkheid van EquiElite is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor deze is verzekerd. 

Artikel 12: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming. 
Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming waarvoor EquiElite geen verwijt kan worden gemaakt en die op grond van de wet, rechtshandeling of gangbare opvattingen in de samenleving niet voor haar rekening mag komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn onder meer: staking, overmatig verzuim van personeel van EquiElite, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, quotabeperkingen en werkonderbrekingen met EquiElite of met haar toeleveranciers, en ook niet nakoming door haar toeleveranciers, waardoor EquiElite (niet meer) in staat is haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen. Indien de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, is EquiElite gerechtigd de nakoming van de overeenkomst voor een zodanige tijd op te schorten, dat de situatie die aanleiding geeft tot de tekortkoming niet meer optreedt.

Artikel 13: Reclamaties 
Eventuele reclames worden door EquiElite alleen in behandeling genomen indien zij deze – direct – binnen 8 dagen na levering van de betreffende goederen hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en oorzaak van de klachten. Reclames ter zake van gebreken, die niet binnen de gestelde termijn van 8 dagen kunnen worden ontdekt, dienen direct nadat de wederpartij kennis heeft kunnen nemen van het gebrek of de gebreken te worden ingediend, doch in geen geval later dan 3 maanden na verzending van de zaken in vraag. EquiElite dient in staat te zijn de ingediende reclames te verifiëren. Indien de reclame gerechtvaardigd is, zal EquiElite ofwel de goederen vervangen / herstellen, ofwel de goederen terugnemen en de koopprijs vergoeden. Indien de aard van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard is, kunnen beide partijen een regeling treffen over de opzegging van de overeenkomst met de daarmee samenhangende gevolgen. EquiElite is gerechtigd betaling te verlangen voor de werkzaamheden die ter uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat een situatie als bedoeld in dit artikel aan het licht komt.

Artikel 14: Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dient betaling netto – onder rembours / levering of door storting of overmaking op een door EquiElite aan te geven bank- of girorekening te geschieden binnen de overeengekomen betalingsconditie. Iedere betaling door de wederpartij strekt primair tot voldoening van de door EquiElite gemaakte incassokosten en administratiekosten, vervolgens van de verschuldigde rente en tenslotte van de hoofdsom en de lopende rente. In die gevallen, wanneer de andere partij: in staat van faillissement wordt verklaard, opbrengst tot eigendomsoverdracht surséance van betaling aanvraagt of beslag wordt gelegd op het gehele vermogen of een deel daarvan; overlijdt of onder wettelijke controle wordt geplaatst; geen verplichtingen nakomt die op hem rusten uit hoofde van deze voorwaarden of de wet; een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft betaald; overgaat tot het beëindigen of overbrengen van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, met inbegrip van daarin de activa die zijn bedrijf heeft ingebracht in een bestaand bedrijf of een op te richten bedrijf, of overgaat totwijziging  van het doel van zijn bedrijf; EquiElite zal, vanwege het enkele optreden van één van de hiervoor genoemde omstandigheden, het recht hebben de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen of enig door de ander verschuldigd bedrag volledig te vorderen. partij op basis van de door EquiElite verrichte leveringen zonder dat hiervoor enige waarschuwing of rechterlijke tussenkomst nodig is, een en ander onverminderd het recht van EquiElite op kosten, schadevergoedingen en belangen.

Artikel 15: Rente en kosten 
Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in het vorige artikel gestelde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van een) maand over het nog verschuldigde bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag, inclusief voornoemde rente, met een minimum van € 150, -.

Artikel 16: Toepasselijk recht 
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 17: Geschillen 
Elk geschil, met inbegrip van geschillen die slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de voorwaarden in kwestie zelf en de interpretatie of uitvoering ervan, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in het gebied dat EquiElite is geregistreerd, voor zover de wettelijke voorschriften dit toelaten. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet het recht van EquiElite om het geschil voor te leggen aan de volgens de gebruikelijke bevoegdheidsregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten beslechten door middel van arbitrage of bindend advies. Indien enige bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is, blijft de overige bepaling onverminderd van kracht.