Gegevensbeschermingsbeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Horse Tonic en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR. Hierna verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Debussche Samuel, met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Wezestraat 20, en met ondernemingsnummer BE 0822.477.747, is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u contact wenst op te nemen met ons, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

Horse Tonic

info@horsetonic.be

Indien u ons contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie punt 7), dan verzoeken wij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen.  Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.

In het kader van de marketing adviezen, consultancy management (inclusief het organiseren van events) en het organiseren van prestaties en opleidingen, is Horse Tonic ook verwerker van persoonsgegevens.  Dit wordt behandeld in de afspraken tussen Horse Tonic en de verwerkingsverantwoordelijke(n). Dit vormt geen onderdeel van het huidige Beleid.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van uw hoedanigheid, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

Van klanten:

Van prospecten:

Van leveranciers:

Indien u ons persoonsgegevens van een derde bezorgt, zoals onder meer van uw:

dan garandeert u aan Horse Tonic dat:

Waarom verwerken wij de persoonsgegevens (doeleinden)?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

3.1.   Uitvoeren van de overeenkomst

3.2.   Direct marketing

3.3.       Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming

3.4.   Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat wij u niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.

Rechtsgrond van de persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.1 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.2 is gebaseerd op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.3 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).  De belangen werden onder punt 3.3verder uiteengezet.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.4 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op onze onderneming.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Aan derde partijen verstrekken wij geen persoonsgegevens, tenzij deze partijen contractueel verbonden zijn met Horse Tonic of in opdracht of onderaanneming van Horse Tonic handelen.

Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens.

Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte,  tenzij dat er sprake is van een adequaatheidsbesluit, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.

In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden.

Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

Welke rechten hebt u?

7.1.      Recht van inzage, rectificatie of wissing

7.1.1.  Inzage

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens.  Indien u dit verzoekt, bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.

7.1.2.  Rectificatie

U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.

7.1.3.  Wissing

U heeft het recht om Horse Tonic te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct markting.

Horse Tonic verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is.  Zo zal Horse Tonic uw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderen indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting.

7.2.      Recht op beperking van een verwerking die op u betrekking heeft

U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 19, lid 1 bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist worden.

7.3.   Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrek heeft aan Horse Tonic op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.

7.4.      Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om ten alle tijden uw toestemming in te trekken.

Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet

7.5.      Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit

Indien u niet akkoord bent met het standpunt van Horse Tonic, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

7.6.      Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking

U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking voor het doeleinde van direct marketing. Praktisch gezien kan u dit door in de e-mails de “opt-out” aan te duiden, waarna u van ons geen direct marketing e-mails meer ontvangt.

Uiteraard is het wel mogelijk dat wij u desgevallend nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR.

Cookies

Horse Tonic gebruikt ook cookies op de website. Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…). Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

Meer informatie over deze cookies kan u terug vinden in onze cookieverklaring.

Cookiebeleid

Cookiebeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Horse Tonic en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Dit cookiebeleid informeert u wat cookies zijn en hoe Horse Tonic deze cookies gebruikt op onze website.

Wie zijn wij?

Debussche Samuel, met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Wezestraat 20, en met ondernemingsnummer BE 0822.477.747, is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u contact wenst op te nemen, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer (en tablet of smartphone) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.  Deze cookies laten ons toe om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website…).  Deze gegevens helpen ons ook om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

Waarom gebruiken wij cookies?

Op onze website worden verschillende cookies gebruikt voor verscheidene doeleinden:

Voor statistische doeleinden wordt onder meer de volgende dienst gebruikt:

Voor marketingdoeleinden kunnen onder meer de volgende diensten gebruikt worden:

Rechtsgrond voor de cookies

De technische en functionele cookies verzamelen gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).  De belangen werden reeds onder punt 3 uiteengezet.

De analytische cookies, commerciële cookies en cookies voor sociale media verwerken gegevens op basis van uw toestemming.

U kan te allen tijde uw toestemming voor ons gebruik van cookies wijzigen of intrekken.  Indien u uw toestemming wilt wijzigen of intrekken, dan kan u ook de browser waarmee u de website bezoekt, gebruiken om de voorwaarden voor de cookies aan te passen, zoals het activeren, uitschakelen of verwijderen van cookies.  U dient hiervoor de instructies van uw browser te volgen. Anderzijds kan u uw toestemming wijzigen door onderaan de pagina te klikken op de witte knop “Privacy & Cookies Policy” en vervolgens uw voorkeuren te wijzigen.

Indien u bepaalde cookies niet activeert kunnen wij u geen probleemloos bezoek van de website garanderen, door bv. vertraagde pagina’s of de mogelijkheid dat bepaalde delen van de website niet toegankelijk en/of te gebruiken zijn, of dat ze maar gedeeltelijk toegankelijk en/of te gebruiken zijn.

Third party cookies

“First party cookies” zijn cookies die wij op uw computer plaatsen tijdens uw bezoek aan onze website.

“Third party cookies” zijn cookies die derde partijen op uw computer plaatsen wanneer u onze website bezoekt.  Onze onderneming heeft niet steeds controle over hoe deze derden de cookies gebruiken.  U kan hiervoor meer informatie terugvinden op de website van de desbetreffende derde (zie ook hierboven).

Hoe lang bewaren we cookies?

De bewaartermijn van de cookies is afhankelijk van het soort cookie. Zo zal een sessie-cookie niet langer op uw computer staan nadat u gestopt bent met surfen.  Permanente cookies daarentegen blijven op uw computer staan, ook nadat u gestopt bent met surfen, totdat ze vervallen of u ze verwijdert.